Regulamin obowiązujący przed 31/12/2022

Regulamin strony

Niniejszy Regulamin, jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw w szczególności art 384 Kodeksu Cywilnego, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

Serwis prowadzony jest przez MAARIS Adam Handke-Kufel, ul. Jachtowa 23/9, 62-030 Luboń, NIP: 7822289154

Wyłączne prawo do prowadzenia Serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

tel.: 730-105-686, e-mail: kontakt@densbrand.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy ecommerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach Stron Umowy,

Strona – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca – w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę łącznie,

Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.densbrand.com

Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.densbrand.com

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu, 

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu,

Konto – panel Użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym, i przesłanym na adres mailowy hasłem.

Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez Klienta podczas składanego zamówienia oferowana przez Serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z Serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

Par. 1 Postanowienia Ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż nakolanników przeznaczonych do tańca oraz produktów ochronnych na buty do tańca.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Treści znajdujące się w Serwisie, opisujące produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Cennik znajdujący się na stronie głównej Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumienia przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów

Par. 2 Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy 

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w

tygodniu poprzez stronę internetową www.densbrand.com

Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem www.densbrand.com

Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane mailowo.

Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu jest dzień odebrania towaru przez Klienta. Obowiązkiem Klienta jest uiszczenie całości ceny zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odbiór towaru. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad.

W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Klient informowany jest o tym fakcie przez Sprzedającego w okresie 14 dni roboczych. 

Produkty personalizowane są płatne dodatkowo zgodnie z cenami towarów podanych w serwisie. 

Sprzedający zastrzega sobie prawo umożliwienia zakupów w trybie pre-order (przedsprzedaży). Ojca zamówienia pre-order dotyczy wybranych przez Sprzedającego towarów, które nie są dostępne w ofercie Sprzedającego ale znana jest data ich premiery lub ponownej dostępności napóźniej w ciągu 28 dni roboczych od wprowadzenia możliwości składania zamówień pre-orda w odniesieniu do konkretnego towaru. 

Towary dostępne w formule pre-order są wyraźnie oznaczone w Serwisie wraz z planowaną datą w której towar stanie się dostępny. 

Zamówienia pre-order mają odroczony termin wysyłki i zostaną one wysłane niezwłocznie po premierze towaru lub ponownych udostępnieniu towaru w ofercie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 7 od zaistnienia któregokolwiek z ww. zdarzeń.

W przypadku jeśli Zamówienie złożone przez Kupującego będzie obejmowało zarówno towary zamówione w trybie pre-order i w zwykłym trybie sprzedaży, Kupujący może według własnego wyboru zdecydować, czy Zamówienie ma ulec podziałowi na dwa Zamówienia, czy zostać dostarczone w całości w terminie przewidzianym na dostawę Zamówienia pre-order. W przypadku decyzji Kupującego o podziale Zamówienia, Kupujący pokrywa niezależnie koszty dostawy każdego Zamówienia

Par. 3 Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.

Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:

a) Płatność on-line poprzez serwis Przelewy24

b) Przelew bankowy

Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych produktów i usuwania produktów niedostępnych. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie oraz wprowadzania w nich modyfikacji. 

Dostawa towaru odbywa się określony w zamówień sposób. Przesyłka może być wysłana tylko za pomocą Paczkomatu. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. 

Opłata za zamowienie musi zostać dokonana w ciągu 2 dni w innym wypadku zamówienie jest anulowane. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

Par. 4 Procedura Reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@densbrand.com Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego), opis reklamowanego produktu lub usługi.

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany produktu albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione. Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument otrzyma zwrot środków na podany rachunek bankowy w trakcie 14 dni roboczych.

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Par. 5 Odstąpienie od umowy, zakończenie korzystania

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne, wyraźne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną lub na adres do doręczeń, oświadczenie powinno zawierać Imię i nazwisko, numer i datę zamówienia, adres konsumenta oraz datę.

Od wyrażenia chęci odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres Sprzedającego w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, przede wszystkim z nienaruszonymi metkami, nie może być uszkodzony ani brudny. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno Sprzedający jak i Konsument są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt. Jeśli Konsument chce dokonać wymiany, musi dokonać zwrotu produktu a następnie złożyć nowe zamówienie w sklepie internetowym. 

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Zwrotowi nie podlegają zamówienia spersonalizowane na prośbę klienta.

Par. 6 Wymagania Techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.

Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej Serwisu.

Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Par. 7 Postanowienia Końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w Serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku szkoleń i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 a) telefon: 730105686

b) email: kontakt@densbrand.com pisemnie na adres: ul. Skawińska 15, 61-333 Poznań.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.

Wszelkie materiały znajdujące się w Serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Serwisu jest zabronione. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu . Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

Shopping Cart
en_US